Sticordibank

Discussies

12 januari 2010: Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Brussel

Het VAPH heeft op 12 januari 2010 een informatiebrief verspreid waarin duidelijk staat dat dyslexie niet als een handicap beschouwd wordt. Sinds 1 september 2009 is het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid bevoegd voor de speciale hulpmiddelen voor jongeren met dyslexie, zowel op school als thuis. Het departement heeft hiertoe financiële middelen van het VAPH overgenomen. Dyslexie is volgens het VAPH een leerstoornis die in zekere mate verholpen kan worden door een aangepaste ondersteuning in het onderwijs. Leerlingen met dyslexie die toch bij het VAPH aangemeld worden, zullen doorverwezen worden naar de eigen school.

Dyslexie kan door het VAPH slechts voor een beperkt aantal personen werkelijk als een handicap erkend worden. Het zal dan gaan om zwaar dyslectische volwassenen, die bijstand nodig hebben buiten de werksfeer.


15 juli 2011: Pascal Smet lanceert de nota Dringende beleidsmaatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

In volle vakantie beslist Minister Pascal Smet dat er onvoldoende draagkracht is voor het leerzorgkader. Hij lanceert wel een nota met als titel 'Dringende beleidsmaatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften' Ook deze nota blijft niet onbesproken. In wat volgt geef ik een chronologisch overzicht van de discussie die naar aanleiding ervan ontstaat.

Toeval of niet, kort hierna verschijnt er een netoverstijgende CLB-visie op attestering buitengewoon onderwijs en geïntegreerd onderwijs:

Kort hierna vindt er een gedachtewisseling plaats tussen Pascal Smet en de leden van de Commissie onderwijs en gelijke kansen van het Vlaamse Parlement

Na nieuwjaar laat ook het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) zich niet onbetuigd:

Op 15 januari 2012 verschijnt de Open Brief van Prof. Dr. Wim Van den Broeck, Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, Vrije Universiteit Brussel en Mevr. Eva Staels over de geplande onderwijsregelgeving in verband met de verankering van de Sticordimaatregelen in het onderwijsbeleid:

Vervolgens sturen Prof. Dr. Wim Van den Broeck, Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, Vrije Universiteit Brussel en Mevr. Eva Staels, wetenschappelijk onderzoeker, PhD student Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, Vrije Universiteit Brussel een bericht naar de leden van de Commissie onderwijs en gelijke kansen van het Vlaamse Parlement:

In maart geeft de Vlaamse regering zijn eerste principiële goedkeuring aan het 'Voorontwerp van decreet betreffende dringende en andere maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften':

De Kinderrechtencoalitie reageert met een nota over inclusief onderwijs:

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) formuleert het volgende advies:

Om dit alles goed te kunnen volgen moet je ook het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap gelezen hebben. Je vindt hieronder zowel de Engelse als de Nederlandse versie:

Daarenboven is het ook belangrijk dat je het advies van het Steunpunt Recht en Onderwijs in verband met het VN-verdrag kent:


15 januari 2012: Open brief van Prof. Dr. Wim Van den Broeck, Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen Vrije Universiteit Brussel en Mevr. Eva Staels wetenschappelijk onderzoeker, PhD student Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, Vrije Universiteit Brussel in verband met de onderwijsregelgeving Sticordi

Met toestemming van Prof. Dr. Wim Van den Broeck publiceer ik hier de Open brief over de geplande onderwijsregelgeving in verband met de verankering van de Sticordimaatregelen in het onderwijsbeleid. Deze tekst kan niet ruim genoeg verspreid worden. De visie en de standpunten die in deze brief ingenomen worden, zijn zeer duidelijk en herkenbaar. De bekommernissen die geformuleerd worden kunnen we alleen maar onderschrijven.

De auteurs schreven deze brief naar aanleiding van de volgende beleidstekst van minister Pascal Smet:

Reacties hierop konden niet uitblijven. Het was ook de bedoeling van Prof. Dr. Wim Van den Broeck en Mevr. Eva Staels om hierover een discussie in het leven te roepen. Blijkbaar zijn ze daar in geslaagd. Ik verzamelde de reacties hieronder voor jullie.

De data bij deze documenten zijn door mij toegevoegd om de chronologie weer te geven en kunnen enigszins afwijken van de data waarop de teksten geschreven zijn. De chronologie is echter wel correct. Ter ondersteuning van deze discussie stel ik nog wat materiaal van Robert E. Slavin, waarnaar zowel Prof. Dr. Annemie Desoete als Prof. Dr. Wim Van den Broeck verwijzen, ter beschikking:

Om het artikel van Slavin goed te begrijpen, moet je de betekenis van het woord Paraprofessional goed begrijpen. Daarom deze tekst:


9 november 2013: Reactie van Prof. Dr. Wim Van den Broeck, Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen, Vrije Universiteit Brussel op het OBPWO-rapport Zittenblijven in vraag gesteld. Een verkennende studie naar nieuwe praktijken voor Vlaanderen vanuit internationaal perspectief

Prof.Dr. Wim Van den Broeck geeft in zijn tekst een genuanceerde en kritische analyse van het projectrapport. Zijn opmerkingen zijn zowel methodologisch als inhoudelijk van aard. Ik geef zowel de volledige tekst als de samenvatting mee:

De beleidssamenvatting van het OBPWO-rapport (Goedroen Juchtmans, Anneloes Vandenbroucke, Mieke Goos & Bieke De Fraine) waarop hij reageert kan je hieronder vinden:

Op 11 november 2013 volgde dan het antwoord van Prof.Dr. Bieke De Fraine:

waarop de volgende discussie ontstond:

Prof.Dr. Kris Van den Branden liet het volgende bericht verschijnen op zijn blog Duurzaam Onderwijs:

Toeval of niet, ook in de pers kwam het thema aan bod: