Sticordibank

Voorbeelden van goede praktijk

Basisschool Mariavreugde

Wim Vlegels bezorgde me het begeleidingsplan voor een leerling met dyslexie dat in zijn school gebruikt wordt. Het zijn de details die het hem doen: let eens op die maatregelen die standaard al aangevinkt zijn!

Christine De Medts Dienst Pedagogische Begeleiding Bisdom Gent

Christine De Medts is pedagogisch begeleider basisonderwijs van de Dienst Pedagogische Begeleiding van het bisdom Gent en medeauteur van het boek Kleuterstappen in beweging. Bewegingszorg voor het jonge kind. Zij stelde mij een vrij uniek document ter beschikking in verband met sticordimaatregelen die in de lessen bewegingsopvoeding kunnen toegepast worden.

Gemeentelijke Sportbasisschool Heusden (Oost-Vlaanderen)

Gonda De Brakeleer bezorgde mij de volgende documenten. Zeer interessant aan haar bijdrage is de informatie die ze geeft aan de leerkrachten van haar school over het gebruik van de sticordi-maatregelen. Een dergelijke informatiebundel is noodzakelijk en verdient navolging.

Hotelschool K.T.A. Campus Boomgaard Turnhout

Petra Heylen stuurde mij enkele interessante materialen. Eerst en vooral waren daar de drie samenwerkingsattesten waarin vastgelegd wordt op welke maatregelen de leerling beroep kan doen en wat er van hem verwacht wordt. De leerling, zijn klastitularis en de directie tekenen dit document.

Je kunt leerlingen echter ook stimuleren door hen instrumenten aan de hand te doen waardoor ze hun situatie beter kunnen beheersen. Een voorbeeld van een maatregel die voor alle leerlingen goed is vind je in het document waarop aangegeven wordt welke materialen de leerlingen in bepaalde lessen of situaties moeten meehebben. Noem het gewoon een onthoudkaart:

Als er incidenten zijn met een leerling, dan is het goed dat hij daar kan over reflecteren. Ook hiervoor heeft men in de hotelschool van het K.T.A. Campus Boomgaard te Turnhout een interessant document gemaakt. Dit wordt zowel door de leerling als door de leerkracht bij wie het incident plaatsvond ingevuld. Ze kreeg de passende naam van rode kaart

Soms moeten leerlingen gedurende langere tijd door de leerkrachten gevolgd worden. De leerlingvolgkaart van de school ziet er dan ongeveer zo uit:

De school wil echter ook de anderstalige leerlingen die het moeilijk hebben om zich aan te passen aan onze taal, onze cultuur en ons schoolsysteem een steuntje in de rug geven. Dit legde ze vast in een handelingsplan dat getekend wordt door de klastitularis, de mentor, de directie, de leerling en zijn ouders.

Instituut Zusters Maricolen - Middenschool Maldegem

Griet Gyselbrecht, leerkracht wiskunde, bezorgde me een op maat gemaakt samenwerkingsattest dyscalculie dat ze zelf schreef voor één van haar leerlingen. Let hierbij vooral op de houdbaarheidsdatum en de mogelijkheid die de leerling krijgt om zijn bevindingen op het samenwerkingsattest te schrijven. Beter en persoonlijker kan het niet. Door te werken met deze houdbaarheidsdatum en de bemerkingen van de leerling zorg je ervoor dat dit samenwerkingsattest elk jaar opnieuw moet opgesteld worden. Zo kun je elk jaar opnieuw, rekening houdend met de bemerkingen van de leerling, het begeleidingsproces bijsturen.

Iris Lignel, Ergotherapeut

Iris Lignel studeerde in het schooljaar 2009-2010 af als Bachelor in de Erogotherapie. Zij maakte haar eindwerk over de rol van de ergotherapeut bij het aanbieden van sticordimaatregelen aan kinderen met DCD. Voor dit eindwerk stelde zij een opmerkelijk lijstje op van mogelijke sticordimaatregelen voor kinderen met DCD in het gewoon lager onderwijs. Opmerkelijk omdat zij aan de letter R van sticoRdi naast de betekenis van remediërende en relativerende maatregelen nu ook de betekenis van relaterende maatregelen toevoegt. Zij stelde spontaan dit lijstje ter beschikking van de Sticordibank. Ze vroeg me wel om er bij te vermelden dat dit lijstje nog niet grootschalig werd toegepast.

Lagere School Heilige Familie Sint-Niklaas

Hilde Van Daele bezorgde me de begeleidingsplannen voor kinderen met dyslexie of ADHD op van haar school. Daarbij gaf ze een woordje uitleg over de visie die aan de basis ligt van deze plannen. Lees dus zeker ook de toelichting!

Marga Theelen en het ouderinitiatief van het Freinetatheneum 'De Wingerd' te Gent

Marga Theelen nam als ouder het initiatief om het project Anders Leren voor het Freinetatheneum De Wingerd te Gent uit te werken. Dit project heeft als doel om leerlingen met een leerstoornis via een geïntegreerde aanpak te helpen. Hierbij werken ouders, leerkrachten en leerlingen samen. De verschillende stappen waaruit dit project bestaat, heeft ze voor de Sticordibank samengebracht op een A-viertje.

Scholengemeenschap De Zeemeeuw Gistel, Leffinge, Lombardsijde, Middelkerke, Oostende, Westende

Karen Slambrouck en Peter Verhoest van scholengemeenschap De Zeemeeuw uit de regio Oostende bezorgden me de draaiboeken die in de scholengemeenschap gebruikt worden om de aanpak van leerlingen met ADHD, dyscalculie, dyslexie, faalangst en NLD vast te leggen.

Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Harelbeke

Nancy Herman van de Vrije Basisschool Sint-Augustinus te Stasegem en Joke Denys van de Vrije Basisschool Zuid-Harelbeke bezorgden me een volledig uitgewerkt systeem om langs digitale weg een charter te maken voor een leerling met een specifiek probleem. Centraal staat een Excel-bestand waar per stoornis de mogelijke maatregelen op een werkblad zijn samengebracht. Via een macro in Word kunnen deze maatregelen dan op maat van de leerling worden aangeklikt. Zo ontstaat een gepersonaliseerd charter. Lees eerst de handleiding voor de installatie en roep er desnoods de ICT-coördinator bij. Eens geïnstalleerd, is dit een krachtig hulpmiddel.

Sint-Paulusschool Gent

Astrid De Troch bezorgde me drie begeleidingsplannen. Neem ze zeker helemaal door want na de sticordimaatregelen staan er nog interessante tips voor leerlingen en hun ouders.

Vrije basisschool De Komme Brugge

Mieke Pouseele stuurde me twee schoolloopbaanroosters op. Een voor de kleuterschool en een voor de basisschool. Hieruit blijkt alvast dat er op het niveau van de kleuterschool ook al sticordimaatregelen worden toegepast.

Vrije basisschool Heilig Hart Temse

Meester Bert, lid van het zorgteam van de vrije basisschool Heilig Hart uit Temse bezorgde me de sticordi-volgformulieren voor dyslexie en dyscalculie van zijn school en de daarbij horende handleiding voor de leerkrachten.

Vrije basisschool Lebbeke

Chris De Vos stuurde een begeleidingsplan voor kinderen met bijzondere noden door. Dit begeleidingsplan is gerubriceerd in verschillende domeinen, waarvan lezen, schrijven en rekenen er slechts enkele zijn. Er is eveneens aandacht voor de religieuze en levensbeschouwelijke groei, het functioneren binnen de klas, het gebruik van de schoolagenda, het leren van lessen, vreemde talen, motoriek, het socio-emotionele en de relatie met de leeromgeving en het leren. Het volledige kind wordt hier benaderd.

Vrije basisschool Zandvoorde

Hans Decoster stuurde me een schoolloopbaanrooster door met daarop een overzicht van sticordi-maatregelen voor leerlingen met (een vermoeden van) dyslexie. Hierop worden, gedurende de periode dat het kind in de lagere school zit, alle maatregelen bijgehouden die voor het kind genomen werden. Een dergelijk rooster laat eveneens toe na te gaan welke maatregelen wel of niet werkten voor de leerling, wat belangrijke informatie kan zijn bij het invullen van de Basofiche. Wat mij echt aansprak was het feit dat deze maatregelen ook genomen kunnen worden voor kinderen die nog geen dyslexiediagnose op zak hebben. Op deze manier kunnen de genomen maatregelen ook gebruikt worden om te bepalen of het hardnekkigheidscriterium, dat nog altijd een zeer belangrijk aspect is van de dyslexiediagnose, al dan niet aanwezig is.