Zoekpagina

Wil je zelf op zoek gaan naar informatie over leren, leerproblemen en onderwijs? Dit kan vanaf deze pagina. Omdat er op het Internet ook veel interessante anderstalige informatie te vinden is, krijg je eerst een woordenlijst met zeer specifieke zoektermen in het Nederlands, Duits, Engels en Frans, voor zover deze voorhanden zijn. Zo heb ik gemerkt dat men in het Duits al even gemakkelijk de Engelse benaming overneemt. In alle gevallen waar er geen taaleigen begrip bestaat, blijft het vakje gewoon leeg. Daarnaast maak ik, door een gebrek aan eenduidige criteria, geen onderscheid tussen de begrippen -probleem en stoornis.

Deze lijst is niet af. Naarmate ik nieuwe begrippen ken, vul ik ze zeker aan.

NederlandsDuitsEngelsFrans
aandachtaufmerksamkeitattentionattention
aandachtsprobleemaufmerksamkeitsstörungattention deficitdéficit d'attention
autismeautismusautismautisme
autismespectrumstoornisautismus-spektrum-störungautism spectrum disordertrouble du spectre autistique
begrijpend lezenleseverständnisreading comprehensioncompréhension à la lecture
concentratiekoncentrationconcentrationconcentration
dyscalculiedyskalkulia | arithmastheniedyscalculiadyscalculie
dysfasiedysphasiadysphasiadysphasie
dyslexiedyslexie | legastheniedyslexiadyslexie
dysmnesiedysmnesiadysmnesiadysmnésie
dysorthografiedysorthografiedysorthographiadysorthografie
dyspraxiedyspraxiedyspraxiadyspraxie
ernstige spraak- en taalmoeilijkhedenernsthafte sprach- und sprachschwierigkeitenspecific language impairmentgraves difficultés d'élocution et de langage
executieve functiesausführende funktionenexecutive functionsfonctions exécutives
geheugenprobleemspeicherproblemmemory problemproblème de mémoire
hoogbegaafdbegabt | hochbegabt | klugbright | gifted | smart | talentedhaut potentiel | précoce | surdoué | surdouement | surefficience mentale
leerprobleemlernschwierigkeitlearning disabilitytrouble d'apprentissage
leesprobleemleseschwäche | lesestörungreading disabilitytrouble de la lecture
niet-verbale leerstoornisnonverbalen lernstörungnon-verbal learning disabilitysyndrome non-verbal
ontwikkelingsdyspraxieentwicklungs-dyspraxiedévelopmental dyspraxiadyspraxie développementale
ontwikkelingsstoornisentwicklungsstörungdevelopmental disordertrouble du développement
rekenprobleemrechenschwäche | rechenstörungmathematics disabilitytrouble du calcul
spellingprobleemrechtschreibschwäche | rechtschreibungsschwierigkeitspelling disabilitydifficulté d' écriture
spraakstoornissprachstörungspeech disordertrouble de la parole
taalontwikkelingsprachentwicklunglanguage developmentdéveloppement du langage
technisch lezentechnische lektüretechnical readinglecture technique
vertraagde spraak- en taalontwikkelingverzögerte sprach- und sprachentwicklungdelayed speech and language developmentretard du développement de la parole et du langage
visueel-ruimtelijk leerprobleemvisuell-räumliches lernproblemvisual spatial learning disabilityproblème d'apprentissage visuel-spatial
woordenschatwortschatzvocabularyvocabulaire